Below you can find a number of Danish factsheets on mitigation options for reducing P or N losses.

The factsheets on P mitigation can be accessed here, where you find a picture of a landscape containing links to factsheets on relevant options.
They can also be found via the direct links in the table below. Please note that only the title was translated for you, the factsheets are in Danish.
Click here for a Danish-English dictionary (Ordbogen.com).

A1
A2
A3
A4

A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C2

Reduced tillage
Permanent grassland as a barrier in the landscape
Avoid tractor tracks on fields – or till them after use
Requirements for incorporation or injection of fertilizers + manure

Ban against fertilization and tillage between harvest and 1 April
Underfertilization with P (negative P balance)
Set-aside of high lying soils
Afforestation on cultivated soil on high lying soils
Uncultivated buffer zones along streams and lakes
Introduction of lakes
Flooding of river valleys and meadows
Wetlands
Stop of drainage on low lying soils
Irrigation of riparian areas with drainage water from drains or ditches
Constructed wetlands

Reduceret jordbearbejdning
Vedvarende græs som barriere i landskabet
Undlade sprøjtespor på marker – eller bearbejde dem efter brug
Direkte nedfældning eller indarbejdning i jorden af al gødning ved gødningsudbringning i perioden mellem høst og 1. april
Forbud mod gødskning og jordbearbejdning i perioden fra høst til 1. april
Målrettet undergødskning med P
Ophør med omdrift på højbundsjord (braklægning)
Skovrejsning på landbrugsjord på højbund
Udyrkede bræmmer og randzoner langs vandløb og søer
Etablering af søer
Tidvise oversvømmelser af enge og ådale
Vådområder
Ophør med afvanding af dyrket lavbundsjord
Overrisling af vandløbsnære arealer med drænvand eller grøftevand
Konstruerede vådområder


The factsheets on N mitigation can be accessed here via a listing.
They can also be found via the direct links in the table below. Please note that only the title was translated for you, the factsheets are in Danish.

A1_N
A2_N
A3_N
B1_N
B2_N
B3_N
C1_N

Catch crops above requirements
Reduced nitrogen application
Conventional dairy farms to organic dairy farms
Set-aside on high lying soils
Afforestation on cultivated soil on high lying soils
Energy crops
Wetlands

Efterafgrøder ud over lovkrav
Reduceret kvælstof norm
Omlægning af markkvægbrug til økologisk produktion
Udtagning af landbrugsjord på højbund
Skovrejsning på landbrugsjord
Dyrkning af flerårige energiafgrøder
Vådområder